Opslagstavlen gl dating

appendices) tillg (i bog) appendix tekst til sidst i bog (fx tillg, appendix, bibliografi, stikordsregister) application anvendelse (jf. A/W) original artwork finisher rentegner as required behov aseptic paper sterilt papir asphalt varnish asfaltlak (dybtryk) assemblage montage (original) assemble montere (maskine) assembled negative montage (original) assembly aggregat, enhed, montage (original), montage (p maskinfabrik) assembly hall montageafdeling (maskinfabrik) asset-equity ratio selvfinansieringsgrad (merk.), soliditetsgrad (merk.) assets aktiver (merk.) assignment opgave associated companies tilsluttede selskaber (merk.) associated company associeret selskab (merk.) asterisk stjerne (fodnotetegn) at random sequence vilkrlig rkkeflge, i ATS paper (fork.

anvende) application (fx lim) pfring application software brugerprogrammel applicator roll pfringsvalse apply anvende, pfre apprentice printer trykkerlrling approval godkendelse approve godkende approved godkendt approved by the postal authority godkendt af postvsenet (gen.) approved comprehensive godkendt layout approx. for 'animal tub sized') limet papir attach fastgre attachment fastgrelse attorney (US) advokat audible alarm alarmsignal, lydsignal audio tape lydbnd auditing revision (merk.) auditor revisor (merk.) auditor's records revisionsprotokol (merk.) auditor's report revisionsberetning author forfatter authoress forfatter (kvindelig), forfatterinde author-publisher contract forlagskontrakt author's agent litterr agent author's alteration (forfatterens) ndringer mod manuskript author's correction (fork.

AC) rettelse mod manuskript author's corrections (fork.

AC) forfatterkorrektur author's fee forfatterhonorar author's name forfatternavn (gen.) authors' symbolic pre-press interfacing codes (fork.

ASPIC) generiske koder (etb til fotosats) autocopying paper selvkopierende papir automatic automatisk automatic checking automatisk kontrol automatic control automatisk kontrol automatic cylinder press hurtigpresse (hjtryk) automatic reel changer automatisk rulleskifter automatic roll changer automatisk rulleskifter automatic splicing automatisk rulleskift (rot.) autopaster automatisk rulleskifter autotype autotypi (hjtryk), rastertryk autotype plate autoklich (hjtryk) autotypisk dybtryk gte halvtone auxiliary equipment hjlpeudstyr auxiliary store hjlpelager (edb) availability (fx 'see page xx for availability') lagerfring available disponibel, lagerbog (boghandel: lagerfres og optrykkes lbende) average gennemsnit, gennemsnitlig average output gennemsnitskapacitet average production capacity gennemsnitskapacitet average production output gennemsnitsproduktion average wage gennemsnitsln (arb.ret) awl l (stters vrktj, ligner en syl) B hexadecimal kode back ryg (bogb.) back gauge anlg (skremaskine) back page bagside back pressure modtryk back store baggrundslager (edb) back title rygtitel (bogb.) back up printing trykning af sekundaform, vidertryk (tryk p 2.

side/sekundaformen) backbone ryg (bogb.) backend computer databasemaskine backend processing baggrundsdrift (edb) backend store baggrundslager (edb) backgauge (skremaskine) baganlg, saddel (skremaskine) background baggrund (gen & graf) background area baggrund (gen & graf) background mode baggrundsfunktion (edb) background tint baggrund (tonet eller rastreret), rasterbaggrund, rastertone (dtp) backing paper bagsidepapir, basispapir, brepapir backing press rygpresse (bogb.) backing roll stttevalse backing store baggrundslager (edb), hjlpelager (edb) backlash tandslr backlash of gears tandslr backlight underlys (repro) backlist title levende lager, det (boghandel) backspace key (fork.

CAD) edb-styret design computer-aided manufacturing (fork. CAM) edb-styret produktion computer-aided translation (fork. CAT) edb-stttet oversttelse computer-controlled computerstyret computerization of print grafisk edb-teknik computerized computerstyret, edb-styret computerized typesetting computersats, fotosats computer-to-plate computer-til-plade concave lens spredelinse (foto) concern forretning (handel) concertina fold (UK) harmonikafals, leporellofals, siksakfals conciliator forligsmand (arb.ret) conclude afslutte (gen.) conclusion afslutning (gen.) concurrent operation samtidig drift (edb), simultandrift (edb) condensed smal condenser kondensator (damp) condition akklimatisere (papir), tilstand (gen.) conditional betinget conditional jump betinget hop (edb) conditions of employment ansttelsesvilkr (arb.ret) configuration menu konfigureringsmenu (dtp) conflict konflikt (arb.ret) connect forbinde, koble connected to forbinde connection forbindelse, kobling (el.) connection acceptance opkaldsaccept (tele) connector stik og stikkontakt, tilslutningsstik consecutive rkkeflge, i consecutively nummerorden, i consider planlgge (overveje) consignment forsendelse (transport) construction konstruktion consultant konsulent (gen.) consultant engineer konsulent (ingenir) consume forbruge consumer forbruger consumer advertising forbrugerreklame consumption forbrug contact kontaktperson contact copy kontaktkopi contact person kontaktperson contact print kontaktkopi, kontaktkopiere (foto) contact printed kontaktkopieret contactfree berringsfri contact-free delivery berringsfri udlgning contamination forurening (begyndende) contemplate planlgge (overveje) contents bill spiseseddel (avis) contiguous trades tilgrnsende fag continuous endels continuous advertising lbende annoncering continuous forms endelse formularer, formular (endels) continuous stationery endelse formularer continuous stationery printing formulartryk continuous stationery printing press formularrotation continuous text lbende tekst continuous tone (fx fotografi) halvtone (gte), gte halvtone continuous web endels bane continuous-feed inking system filmfarvevrk continuous-type damping system filmfugtevrk continuous-type inking system filmfarvevrk contone halvtone (gte) contour definition kantskarphed (repro) contract of apprenticeship lrekontrakt contrast enhancement kontrastgning (scanner) contribute bidrage contribution bidrag contribution margin dkningsbidrag (merk.) contribution ratio dkningsbidrag (merk.) control checke, kontrollere (gen.), styring, tjekke control bar kontrolstrip control panel betjeningstavle, styrepanel control patch kontrolfelt (p kontrolstrip) control sheet kontrolark, prveark control side betjeningsside control strip kontrolstrip, teststrimmel (repro) control unit styreenhed controller styreenhed, konomichef (i international koncern) conventional traditionel (gen.) conventional doctor blade positiv rakel (dybtryk/flexo) conversational mode dialogdrift (edb), interaktiv drift (edb) convex lens samlelinse (foto) conveyor transportr conveyor belt transportbnd, transportr conveyor duct transportkanal coolant klemiddel cooling agent klemiddel cooling coil kleslange cooling device kleaggregat co-operative advertising samannoncering co-ordinating body samarbejdsorgan (arb.ret) copier fotokopimaskine, kopimaskine copier-duplicator fotokopimaskine, kopimaskine copper coating kobberhud (dybtryk) copper deposit kobberudfldning copper skin kobberhud (dybtryk) copperplate engraver kobberstikker copperplate printing kobbertryk copy efterligne, efterligning, eksemplar, forlg (gen.), kopi, kopiere (fotokopi), manuskript, tekst (fx i annonce) copy department redaktion copy fitting tilpasning af tekst (pladsmssigt) copy holder originalholder (repro) copy into indkopiere copy paper skrivemaskinepapir copy preparer produktionsmand (reklamebur.) copy price enkeltnummerpris copy scaling formatindstilling (repro) copy styling manuskriptbearbejdning copy writer tekstforfatter copyboard originalbord (repro) copyboard registration sheet formatark (repro) copyfit calculation manuskriptberegning, omfangsberegning, satsberegning copyfit software tekstberegningsprogram copyfitting manuskriptberegning, omfangsberegning copyholder manuskriptholder, tenakel copying frame kopiramme copyproof copyproof (repro) copyright ophavsret copyright deposit pligtaflevering til bibliotek core (i fx papirrulle) kerne core hylse core board viklepap cork prop corporate identity firmastil corporate image brochure prestigebrochure corporation tax selskabsskat (merk.) correcting fejlretning corrigenda rettelsesliste (trykt i bog) corrugated board blgepap corrupted software delagt program (edb) corruption (fx af fil) delggelse (edb) cost beregne (fakturere) cost effective lnsomt cost estimate prisoverslag cost level omkostningsniveau (merk.) cost plus egenpris plus fortjeneste (merk.) cost price kbspris (merk.) cost-benefit analysis nyttevrdiberegning (merk.) cost-effective method konomisk metode cost-effectiveness lnsomhed cost-efficiency lnsomhed costing beregning (fakturering), efterkalkulation cost-intensive omkostningskrvende, omkostningstung (merk.) cost-of-living index supplement dyrtidstillg (merk.) costs omkostninger (merk.) cost(s) of production produktionsomkostninger couch gauske (papir) count aftlle, optlling, tlle count characters beregne (fakturere) counter tller, tllevrk, udpunsning (skrift) counter pressure modtryk countermand kontraordre countersign ptegne (underskrive) countersignature ptegning counting aftlling, tlling counting of characters beregning (fakturering) couple forbinde, koble coupled to forbinde coupling kobling coupon mrke (frimrke) coupon response kuponsvar (effekten) cover bind, dksel, skrm (sikkerhedsafskrmning) cover date udgivelsesdato cover paper omslagspapir (bogb.) coverage properties dkkeevne (trykfarve) crabs (sl.) retureksemplar (boghandel) craftsman fagmand craftsmanship faglig kunnen crash (fx lsehoved delgger disk) computerhavari, havari (maskine) crayon (ofte farvet) tegnekridt crayon farvekridt, kridt crease (papir/karton fr falsning) bukke creased krllet (papir) creasing bukning creasing rule bukkelinie, bukkestreg create oprette (dtp) credit line kildeangivelse (bog) creditor kreditor (merk.) crew hold (fx p rotationspresse) crimson karmoisinrd crisp skarpttegnende Cromalin (produktnavn) cromalin (repro) crop mark skremrke (billede) cropping beskring (illustration) cross cutter tvrskrer (rot.) cross fold krydsfals cross-cutter arkskrer (rot.) crosshair mark paskryds, passerkryds cross-ruled krydslinieret CRT (fork.comp) stter, typograf comprehensive endeligt layout compress komprimere compressed air trykluft compressed air pipe trykluftledning compression (fx af fil) komprimering (edb) compression ratio (fx 7:1) komprimeringsforhold (edb) compter-aided design (fork.CAD) edb-styret konstruktion comptroller konomichef (i international koncern) computer (fx computer specialist) edb (electronic), elektronisk databehandling computer datamaskine, datamat computer controlled typesetting (fork.bit) binrt tal (tallene 0 og 1) bind binde binder bindemiddel (i trykfarve), bogbinder, mappe (ringbind), ringbind binder's board bogbinderpap binder's brass bogbinderstempel bindery bogbinderi binding trdforsegling (bogb.) binding agent bindemiddel (i trykfarve) binding department bogbinderi (i trykkeri) binding medium bindemiddel (i trykfarve) binding thread hftetrd binding varnish bindemiddel (i trykfarve) biodegradable biologisk nedbrydelig biological biologisk bit rate overfringshastighed (tele), transmissionshastighed (gen.) bite (mht.til tsedybde) tsning bitmap punktmatrice bitmap graphics punktgrafik black blokade (blysats), sort black and white (fork.

Leave a Reply

  1. Granny dating sex vids 20-Jan-2018 10:50

    They’d probably try and talk you out of it, or send you to a religious teacher for some brainwashing conversion therapy.” “My family is very conservative, which is why it’s very hard for me to actually tell them the truth.” Suddenly the lights dim.

  2. 100bestdatingsites org 31-Jul-2017 20:34

  3. Free time chat sex jasmin live 02-Oct-2017 01:29

    It remained in the hands of the Mac Moyre family in the townland of Ballymoyer near Whitecross, County Armagh until the late 17th century. By 1707 it was in the possession of the Brownlow family of Lurgan.